Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
Nakupovalna košarica
  Vaša košarica je prazna.

Splošni pogoji

Uredi vsebino

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA (veljavni od: 26. 4. 2018)


Kazalo:

1. OPREDELITEV in DEFINICIJE
2. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA
3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
6. POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA
7. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA
8. STORITVE PORTALA
9. POGOJI NAKUPA IN VELJAVNOST RIBOLOVNIH DOVOLILNIC IN RIBOLOVNIH DOVOLJENJ
10. TEHNIČNA IZVEDBA NAKUPA RIBOLOVNIH DOVOLILNIC
11. ODSTOP OD NAKUPA
12. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA
13. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA
14. PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV
15. REŠEVANJE SPOROV

1. OPREDELITEV in DEFINICIJE


1.1. Spletni portal www.fishing-slovenia.si je sistem spletnih strani, namenjen oglaševanju oz. predstavitvi ribolovnih revirjev oz. ribolovnih območij, ribolovnega režima v posameznem ribolovnem revirju oz. ribolovnem območju in prodaji ribolovnih dovolilnic Zavoda za ribištvo Slovenije. Spletni portal omogoča neposredno sklepanje pogodb na daljavo, in sicer preko svetovnega spleta, med ponudnikom ribolovnih dovolilnic/upravljalcem portala in kupci ribolovnih dovolilnic. Vse storitve spletnega portala so predmet v nadaljevanju navedenih pogojev.

1.2. V teh splošnih pogojih uporabe spletnega portala imajo izrazi, navedeni v nadaljevanju, naslednji pomen:
 • Splošni pogoji: ti splošni pogoji uporabe spletnega portala.
 • Spletni portal: sistem spletnih strani, dostopen preko spletne domene www.fishing-slovenia.si
 • Pojem »spletni portal« pomeni vse spletne strani znotraj domene www.fishing-slovenia.si
 • Ponudnik ribolovnih dovolilnic/upravljalec portala: ponudnik ribolovnih dovolilnic/upravljalec spletnega portala je javni zavod Zavod za ribištvo Slovenije (skrajšana firma: ZZRS), Spodnje Gameljne 61A, 1211 Ljubljana-Šmartno, matična št. 5164117000, ID za DDV SI 83921419, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 10113200 z dne 11. 1. 1974, številka račun št. SI56 0110 0603 0345 309, odprt pri Banki Slovenije, ki ga zastopa direktor Dejan Pehar, spec.. ZZRS je zavezanec za plačilo DDV.
 • Uporabnik: vsak obiskovalec spletnega portala.
 • Potrošnik: vsak, ki kupi ribolovno/e dovolilnice preko spletnega portala.
 • Izdajatelj ribolovne dovolilnice: ZZRS.


2. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA


2.1. Obisk in uporaba spletnega portala je dovoljena samo pod pogojem, da se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji. Z vsakokratnim vstopom na spletni portal uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.

2.2. Splošne pogoje izdaja upravljalec spletnega portala in se lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremenijo. Vsaka uporaba spletnega portala je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren uporabnik.

2.3. Upravljalec portala je ustanovljen in posluje skladno s pravom Republike Slovenije. Spletni portal deluje po pravu Republike Slovenije.


3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE


3.1. Vsebina spletnega portala je v celoti v lasti 4WEB, programska oprema in storitve ter trgovina, d.o.o., Brodišče 7A, 1236 Trzin (v nadaljevanju: 4WEB) razen a) vsebine oglasov uporabnikov portala b) vsebine komercialnih oglasov. Imetnik vseh upravičenj avtorske pravice na vsebinah spletnega portala, je 4WEB.

3.2. Če je na spletni portal www.fishing-slovenia.si narejena povezava s tretjih strani, mora biti spletna stran spletnega portala edini element v oknu brskalnika – prikaz spletne strani portala znotraj okvira druge spletne strani je prepovedana. Upravljalec si pridržuje pravico, da takšno povezovanje s tretjih strani po lastni diskreciji prepove.


4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI


4.1. Vsebina, funkcionalnost in storitve, ki jih spletni portal ponuja, so »takšne, kot so«. Informacije, objavljene na spletnem portalu, so informativne narave. Upravljalec portala si bo prizadeval zagotavljati točnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na spletnem portalu, vendar za to ne jamči.

4.2. Uporabnik spletni portal uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme in svojega informacijskega sistema, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spletnega portala (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.) ter nemoteno in varno prejemanje elektronske pošte. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zaščite pred vdori v informacijski sistem uporabnika, dostopom nepooblaščenih oseb do uporabnikovih podatkov ter zlorabami informacijske opreme, informacijskega sistema ter podatkov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev (npr. varstvo osebnih podatkov – točka 5).

4.3. Upravljalec ne prevzema nobenega jamstva glede hrambe in varnostnega kopiranja podatkov uporabnikov, objavljenih ali vnesenih na spletni portal. V primeru morebitne izgube podatkov za izgubo ne odgovarja.

4.4. Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletnega portala in/ali nabor storitev, ki jih spletni portal ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje. Uporabnik v primeru iz tega odstavka nima pravice do nadomestila, kompenzacije na drugačni podlagi ali odškodnine, sme pa odstopiti od pogodbe.

4.5. Kadar povezave na spletnem portalu vodijo do spletnih strani izven domene www.fishing-slovenia.si, te strani niso pod nadzorom, upravljanjem ali v zvezi z upravljalcem spletnega portala in slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljalec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

4.6. Oglasi na spletnem portalu so last tistega uporabnika, ki je oglas objavil oz. osebe, ki je objavo naročila. Za resničnost oddanih oglasov, pravilnost njihove vsebine ter skladnost oglasov s predpisi je odgovoren uporabnik, ki oglas objavi oz. oseba, ki je oglas naročila. Upravljalec portala ni odgovoren za resnost ponudb iz oglasov ter kvaliteto ali druge vidike izvedbe storitev, ki so vsebina oglasov. Upravljalec vsebine oddanih oglasov ne preverja in ne prevzema odgovornosti, ki iz tega izhaja.

4.7. Oglas lahko predstavlja ponudbo ali vabilo za stavljenje ponudb. Kadar oglas predstavlja ponudbo, je oglaševalec na objavljene pogoje vezan. S sprejemom ponudbe nastane med njim in uporabnikom, ki je ponudbo sprejel, obligacijsko razmerje. Upravljalec portala v tem razmerju ni udeležen. Vse morebitne spore iz tako sklenjenega razmerja rešujeta oglaševalec in tisti, ki je ponudbo sprejel, izključno med sabo. Upravljalec v primeru takšnega spora ne nosi nobene odgovornosti.

4.8. Upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za ravnanja in vedenje uporabnikov spletnega portala nasproti drugim uporabnikom spletnega portala ali tretjim osebam.

4.9. Ribe je dovoljeno loviti le na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja. Izdajatelj ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj je Zavod za ribištvo Slovenije.

4.10. Upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za elektronska sporočila z ribolovnimi elektronskimi dovolilnicami po trenutku, ko takšno elektronsko sporočilo vstopi v informacijski sistem izven njegovega nadzora.

4.11. Upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega portala ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij, ki jih vsebujejo objavljeni oglasi. Prav tako upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti zaradi sprememb v obsegu objavljenih vsebin ali ponujenih storitev (točka 4.3.), vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi v primeru nemožnosti uporabe spletnega portala ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov o uporabniku. Upravljalec spletnega portala ne odgovarja za pravilnost in popolnost podatkov. Prav tako ne odgovarja za pravilnost in popolnost podatkov o pogojih, omejitvah in zahtevah v zvezi z ribolovnimi dovolilnicami samimi, njihovo ceno ali prometom z njimi, ki so lahko predmet naknadnih sprememb s strani Zavoda za ribištvo Slovenije.

4.12. Upravljalec je uporabniku odgovoren izključno v mejah, ki jih določajo ti splošni pogoji. Kakršnakoli drugačna odgovornost ali odgovornost na drugem temelju, kot je določena v teh splošnih pogojih, je izključena, razen, če ne izhaja drugače iz prisilnih predpisov. Uporabnik nima pravice do povrnitve škode, ki bi jo utrpel zaradi uveljavljanja zahtevkov nasproti upravljalcu. Omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljalca.


5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


5.1. Upravljalec je zavezan k varovanju zasebnosti uporabnikov spletnega portala skladno z zakonodajo Republike Slovenije, zlasti Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5.2. Upravljalec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov je upravljalec spletnega portala, kot je opredeljen v točki 1.2. Upravljalec ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov uporabnikov (npr. imena, priimka, naslova, telefonske številke, elektronskega naslova, itd.) razen tistih, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno ob nakupu ribolovnih dovolilnic.

5.3. Pri nakupu ribolovnih dovolilnic kupec prostovoljno posreduje naslednje podatke (te podatke lahko upravljalec zbira):
 • Naslavljanje,
 • Ime,
 • Priimek,
 • Naslov,
 • Poštna številka,
 • Kraj,
 • Gsm,
 • E-mail.

5.4. O osebah, ki sploh niso uporabniki spletnega portala, vendar uporabniki zanje opravijo nakup ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj, upravljalec zbira podatke o imenu in priimku ter navedbo dneva ribolova (prostovoljni podatek). Ti podatki ne bodo predmet nadaljnje obdelave.

5.5. Upravljalec se zaveže zbrane osebne podatke varovati kot tajne in si prizadevati za njihovo zaščito pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Zbrane osebne podatke bo upravljalec zbiral, obdeloval in uporabljal samo za namene, za katere so mu bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje spletnega portala in izvajanje storitev, ki jih spletni portal omogoča.

5.6. Namen obdelave osebnih podatkov, razen podatkov iz točke 5.4., je:
 • identifikacija uporabnika, ki omogoča uporabniku nakup ribolovnih dovolilnic,
 • izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala,
 • obveščanje o novostih na spletnem portalu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje,
 • pošiljanje reklamnih sporočil,
 • komunikacija upravljalca z uporabnikom,
 • odkrivanje, preprečevanje in sankcioniranje takšne uporabe spletnega portala, ki ni v skladu s predpisi ali temi splošnimi pogoji.

5.7. Upravljalec bo osebne podatke uporabnikov hranil ves čas, ter še največ eno leto po opravljenem nakupu ribolovnih dovolilnic. Ostale podatke bo hranil, dokler bo to nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Po preteku v tem odstavku določenega časa hrambe bo upravljalec podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih podatkov ali njihove kombinacije ni mogoče več povezati z določenim uporabnikom.

5.8. Uporabnik ter oseba iz točke 5.4. imata kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Pri tem veljajo omejitve iz točke 5.11. - v primeru suma kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb bo upravljalec podatke hranil, dokler bo to treba zaradi teka uradnih postopkov. Vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, lahko uporabnik oz. oseba zahteva po elektronski pošti na info@zzrs.si. Oseba iz točke 5.4. lahko vse zahteve iz prejšnjega stavka naslavlja na elektronski naslov info@zzrs.si. Zahtevane informacije bo upravljalec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljalec ni dolžan ugoditi zahtevi za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov, če je ta podana manj kot tri mesece po zadnji zahtevi, ki ji je upravljalec ugodil, pa za ponovno zahtevo v tako kratkem roku ni razumnih razlogov. Upravljalec lahko od uporabnika oz. osebe iz točke 5.4. zahteva dokaz istovetnosti in v primeru, da ta primernega dokaza ne predloži, njegovo prošnjo zavrne.

5.9. Upravljalec zbranih osebnih podatkov ni upravičen posredovati, prodati ali drugače razkriti tretjim osebam. V primeru, da bi bil dostop do podatkov tretjim osebam nujen zaradi pogodbenega sodelovanja s takšnimi tretjimi osebami v zvezi z delovanjem spletnega portala (npr. storitve programiranja, vzdrževanja baz, gostovanja spletnih strani, itd.), bo upravljalec dostop tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem poglavju.

5.10. V primeru iz člena 5.4. (nakup ribolovne dovolilnice za drugo osebo) uporabnik jamči in odgovarja, da je osebo, za katero opravlja nakup ribolovne dovolilnice, seznanil z določili tega poglavja ter da je od omenjene osebe pridobil dovoljenje za posredovanje podatkov o imenu, priimku in dnevu ribolova ponudniku ribolovnih dovolilnic/upravljalcu.

5.11. Upravljalec si pridržuje do razkritja osebnih podatkov državnim organom, organom lokalnih samoupravnih skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz ravnanja uporabnika portala izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.


6. POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA


6.1. Spletni portal in storitve, ki jih ponuja, so na strani uporabnika namenjeni izključno fizičnim osebam, starejšim od 15 let. Fizičnim osebam, mlajšim od 15 let, uporaba portala ni dovoljena.

6.2. Uporabnik portala je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da prepreči širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo spletnega portala k drugim uporabnikom portala.

6.3. Za uporabo storitev spletnega portala kot tudi za ustrezno varovanje podatkov, pred zlorabami, prevzema uporabnik vso odgovornost, vključno z odškodninsko odgovornostjo.


7. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA


7.1. Uporaba spletnega portala je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov.

7.2. Ob prvem obisku spletnega portala bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletnega portala, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Ob ponovnem obisku spletnega portala bo spletni strežnik spletnega portala samodejno dostopal do vsebine piškotka, shranjenega na elektronski napravi uporabnika. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika.

7.3. Shranjevanje piškotkov je namenjeno zbiranju statistike o obisku spletnega portala in podatkov o tem, katere povezave na spletnem portalu uporabniki uporabljajo. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave načina uporabe portala za posameznega uporabnika. S tem upravljalec spletnega portala ugotavlja, ali povprečen uporabnik dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost spletnega portala.

7.4. Spletni portal uporablja tehnologijo spletnih signalov, znano tudi pod imenom tehnologija prozornih gifov ali tehnologija oznak ukrepanja. Upravljalec tehnologije ne uporablja za dostop do podatkov, ki bi omogočali osebno prepoznavo uporabnika na spletnem portalu. Namen uporabe je zbiranje statističnih podatkov o uporabi spletnega portala, predvsem števila klikov na določene povezave. S pomočjo te tehnologije upravljalec izboljšuje storitve in funkcionalnost spletnega portala.


8. STORITVE PORTALA


8.1. Spletni portal omogoča naslednje glavne storitve:
 • pregledovanje podatkov o izvajalcu ribiškega upravljanja Zavoda za ribištvo Slovenije,
 • oglaševanje izvajalca ribiškega upravljanja,
 • pregledovanje podatkov o ribolovnih revirjih (v primeru sladkovodnega ribolova),
 • pregledovanje podatkov o ribolovnem režimu v posameznem ribolovnem revirju (v primeru sladkovodnega ribolova),
 • nakup ribolovnih dovolilnic oz. ribolovnih dovoljenj,
 • objavo in posredovanje komercialnih oglasov,
 • tehnično pomoč preko elektronske pošte in/ali telefona,
 • oddajanje – vnos statistike uplena.9. POGOJI NAKUPA IN VELJAVNOST RIBOLOVNIH DOVOLILNIC IN RIBOLOVNIH DOVOLJENJ


9.1. Spletni portal omogoča uporabnikom nakup dnevnih – enodnevnih in večdnevnih dovolilnic oz. dovoljenj. Nakup letnih ribolovnih dovolilnic (za sladkovodni ribolov) preko spletnega portala ni mogoč. Nakup ribolovne dovolilnice za izbrane revirje oz. območja je mogoč pod pogojem, da ponudnik ribolovnih dovolilnic ni omejil števila ribolovnih dovolilnic ter najvišja kvota izdanih dovolilnic za izbrani termin še ni presežena. Prodaja ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj je časovno omejena z izbranim plačilnim sredstvom, tako da je zagotovljena njihova pravočasna dostava. Nakup ribolovnih dovolilnic s popustom za vpisnike statistike ulova je mogoč samo ob vpisu kode kupona. Nakup je možen v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku, upravljalec spletnega portala pa si pridržuje omogočiti nakup tudi v nadaljnjih tujih jezikih.

9.2. Nakup ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj v celoti poteka na daljavo preko svetovnega spleta kot »storitev informacijske družbe«, pri čemer je upravljalec spletnega portala »ponudnik storitev informacijske družbe«. Izdajatelj ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja je Zavod za ribištvo Slovenije.

9.3. Prodajna cena izbrane ribolovne dovolilnice oz. ribolovnih dovolilnic je označena pri posamezni izbrani ribolovni dovolilnici. Predstavlja končno ceno ribolovne dovolilnice, ki jo plača uporabnik, v katero sta že vključena davek na dodano vrednost in strošek dostave. Uporabnik oz. potrošnik nima nobenih dodatnih stroškov z dostavo oz. pošiljanjem ribolovnih dovolilnic. Upravljalec spletnega portala glede na izbrano plačilno sredstvo v nekaterih primerih dodatno zaračunava strošek uporabe izbranega plačilnega sredstva. Višina morebitnih stroškov je prikazana ob izboru posameznega plačilnega sredstva.

9.4. Zakupljenih dovolilnic brez datuma ni mogoče natisniti niti ne predstavljajo veljavne ribolovne dovolilnice. Ko uporabnik izbere datum veljavnosti, informacijski sistem generira veljavno ribolovno dovolilnico. Do potrditve nakupa izbrane ribolovne dovolilnice s klikom na gumb »plačaj« lahko uporabnik še spreminja datum veljavnosti ribolovne dovolilnice in druge podatke, po potrditvi, pa spremembe niso več mogoče.

9.5. Dostava ribolovnih dovolilnic in dovoljenj poteka izključno v elektronski obliki, in sicer na spletnem portalu. Šteje se, da je dostava ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja zaključena, ko je ribolovna dovolilnica oz. dovoljenje v elektronski obliki dano uporabniku na razpolago za tisk ali uporabo (uporabnikovem profilu).

9.6. Za pravilno delovanje in varnost svojega informacijskega sistema oz. dostavljivost elektronske pošte znotraj svojega sistema je odgovoren uporabnik sam. Uporabnik je dolžan poskrbeti, da je dostava elektronskega sporočila s potrditvijo naročila v elektronski obliki mogoča. Ribolovne dovolilnice se v smislu Zakona o varstvu potrošnikov štejejo za »digitalno vsebino«.

9.7. Ribolovne dovolilnice so izdelane in shranjene v elektronski obliki. Ribolovne dovolilnice so veljavne, če jih uporabnik natisne v fizično obliko v originalni velikosti na papir velikosti A4, prav tako so veljavne ribolovne dovolilnice, ki jih ima uporabnik shranjene v elektronski obliki (PDF format) na elektronskih napravah. Ribolovna dovolilnica je izdana imensko na uporabnika oz. osebo, za katero je slednji ribolovno dovolilnico kupil, je neprenosljiva in veljavna le, če se z njo lahko identificira njen imetnik. Uporabnik istovetnost dokazuje z osebnim dokumentom, ki ga je dolžan imeti pri sebi v času ribolova.

9.8. Kadar uporabnik (ribič) skladno s predpisi upravičenost do ribolova izkazuje z ribolovno dovolilnico v fizični obliki, je dolžan vanjo takoj vpisovati uplen. Po zaključku ribolova je dolžan ribolovno dovolilnico z vpisanimi podatki o uplenu nemudoma vrniti ponudniku ribolovnih dovolilnic osebno ali po pošti. Namesto tega lahko podatke o uplenu v roku enega dneva sporoči ponudniku ribolovnih dovolilnic preko spletnega portala http://www.fishing-slovenia.si.

9.9. Kadar uporabnik (ribič) skladno s predpisi upravičenost do ribolova izkazuje z ribolovno dovolilnico v elektronski obliki (enolična identifikacijska koda), je dolžan podatke o uplenu takoj sporočiti ponudniku ribolovnih dovolilnic preko spletnega portala http://www.fishing-slovenia.si.

9.10. V primeru iz točke 5.4. splošnih pogojev (nakup ribolovne dovolilnice ali dovoljenja za drugo osebo) je dolžan uporabnik osebo, za katero opravlja nakup ribolovne dovolilnice, seznaniti z določili tega poglavja ter je odgovoren, da so podatki o uplenu na zgoraj predvidene načine sporočeni ponudniku ribolovnih dovolilnic.

9.11. Uporabnik (ribič) je dolžan pri ribolovu upoštevati veljavne predpise. V primeru sladkovodnega ribolova so to zlasti Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib), Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah in Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah.

9.12. Ne glede na izdano ribolovno dovolilnico oz. dovoljenje lahko njen izdajatelj (t. j. Zavod za ribištvo Slovenije) v izrednih okoliščinah (npr. zastrupitev ali pomor rib) ribolov prepove ali omeji. Uporabnik se lahko v tem primeru v zvezi z zamenjavo dovolilnice za drugo vrsto oz. termin oz. vračilom dovolilnice ter vrnitvijo kupnine obrne neposredno na ponudnika ribolovnih dovolilnic (t. j. Zavod za ribištvo Slovenije).

9.13. Ribolovna dovolilnica oz. dovoljenje vsebuje vse podatke skladno z davčnimi predpisi, zlasti z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, in šteje kot račun.

9.14. Nakup ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja za druge osebe je dovoljen pod naslednjimi pogoji:
 • Sta oseba in uporabnik za katero uporabnik kupuje ribolovno dovolilnico, polnoletni fizični osebi in 5.10. (ima uporabnik dovoljenje osebe za katero kupuje ribolovno dovolilnico za posredovanje podatkov o imenu in priimku ponudniku ribolovnih dovolilnic).
 • Uporabnik je osebo, za katero kupuje dovolilnico ali dovoljenje, seznanil z določili teh splošnih pogojev, zlasti z naslednjimi členi: 4.9. (pogoji za ribolov), 4.11. (odgovornost upravljalca za vsebino ribolovnih dovolilnic), 5.4. (zbiranje osebnih podatkov), 5.5. (zaveze upravljalca v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov), 5.8. (pravica do vpogleda, prepisa in zahteve za izbris osebnih podatkov), 5.9.-5.11 (razkritje osebnih podatkov), 9.8. in 9.9. (dolžnost vpisa uplena v ribolovno dovolilnico), 9.10. (seznanitev s pogoji), 9.11. (upoštevanje predpisov v zvezi z ribolovom), 9.12. (izredna prepoved/omejitev ribolova); določili 11. poglavja (odstop od nakupa) in 14. poglavja (pritožbe, prijava in obravnava kršitev).

9.15. Uporabnik jamči in odgovarja za izpolnjevanje pogojev iz prejšnje točke (9.14.).


10. TEHNIČNA IZVEDBA NAKUPA RIBOLOVNIH DOVOLILNIC


10.1. Uporabnik lahko začne postopek nakupa ribolovne dovolilnice po tem, ko na spletnem portalu s klikom izbere želeno ribolovno dovolilnico in jo doda v košarico na podstrani spletnega portala, na kateri je predstavljen izbrani ribolovni revir.

10.2. Predstavitev izbranega ribolovnega revirja oz. območja vsebuje za izbrano obdobje veljavnosti ribolovne dovolilnice podatke o:
 • ribolovnem revirju oz. območju,
 • vrsti rib, ki jih je dovoljeno loviti,
 • najmanjših merah za ribe, ki jih je dovoljeno loviti,
 • varstvenih dobah za ribe iz prejšnje točke,
 • dovoljenem načinu in tehniki ribolova,
 • dovoljenih vabah,
 • dovoljenem uplenu,
 • ceni ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja – z vključenim DDV,
 • imenu izdajatelja ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja,
 • količini razpoložljivih ribolovnih dovolilnic (za nakup ribolovnih dovolilnic za Krko).

10.3. V primeru, da je za izbrano obdobje in izbrani ribolovni revir ali območje izdaja ribolovne dovolilnice mogoča, se prikaže okno, ki omogoča a) izbor vrste ribolovne dovolilnice glede na čas, za katerega velja in b) vrste rib, za katere velja, c) osebe, za katere velja ter d) načina plačila ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja. Sistem uporabniku samodejno onemogoči nakup dovolilnice oz. dovoljenja, če izbran način plačila glede na delovanje plačilnega sistema ne omogoča pravočasne dostave ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja. Uporabnik ima v tem primeru možnost izbrati drugo plačilno sredstvo ali se vrniti na izbor ribolovnega revirja oz. območja.

10.4. Naročene dovolilnice oz. dovoljenja je mogoče plačati preko sistema PayPal s kreditnimi karticami MasterCard, Visa, American Express, Discover in preko Bank.

10.5. Upravljalčev informacijski sistem samodejno generira in uporabniku odpošlje elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila, ki vsebuje vse bistvene podatke o oddanem naročilu in te splošne pogoje. Dostava potrditve naročila steče takoj po zaključku nakupa (t. j. po tem, ko bančni sistem upravljalca zabeleži priliv kupnine).

10.6. Upravljalec v svojem informacijskem sistemu obdrži elektronsko kopijo ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj v elektronski obliki.


11. ODSTOP OD NAKUPA


11.1. Uporabnik lahko postopek nakupa ribolovne dovolilnice ali dovoljenja prekine, vse dokler ne izvede plačila. Upravljalec spletnega portala v tem primeru ni upravičen zaračunati nobenih stroškov. V primeru, če plačilo ni izvedeno v roku, določenem za posamezno plačilno sredstvo (točke 10.4., 10.5. in 10.6.), se naročilo avtomatično šteje za stornirano.

11.2. Odstop od naročila po zaključku nakupa, zaradi narave ribolovnih dovolilnic in načina preverjanja njihove veljavnosti ni več mogoč.

11.3. V primeru, da želi uporabnik od nakupa dovolilnice ali dovoljenja odstopiti po zaključku nakupa, če pride do izrednih omejitev ali prepovedi ribolova in v drugih podobnih primerih, se lahko uporabnik v zvezi z zamenjavo dovolilnice za drugo vrsto oz. termin oz. vračilom dovolilnice ter vrnitvijo kupnine obrne neposredno na izdajatelja ribolovne dovolilnice (t. j. Zavod za ribištvo Slovenije).


12. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA


12.1. Upravljalec portala poleg pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:
 • Zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti portala skušal zagotavljati na najvišji možni ravni.
 • Zagotavlja, da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletnega portala ali storitev, ki jih spletni portal ponuja, v najkrajšem možnem času.
 • Zagotavlja, da si bo prizadeval uporabnike čim bolj ažurno obveščati o načrtovanih ali nenačrtovanih začasnih ali trajnih izpadih v delovanju spletnega portala ali funkcionalnosti ter storitev, ki jih portal omogoča, ter razlogih za takšne izpade.
 • Si pridržuje pravico, da upravljanje spletnega portala prenese na drugo osebo. Zavezuje se, da bo uporabnike o nameravanem prenosu pravočasno obvestil.13. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA


13.1. Uporabnik portala je poleg drugih pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:
 • Dolžan uporabljati spletni portal ter storitve, ki jih omogoča, v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljalca.
 • Dolžan uporabljati spletni portal in storitve, ki jih omogoča, izključno na takšen način, da s tem upravljalcu, drugim uporabnikom ali tretjim osebam ne povzroča škode.
 • Dolžan vzdržati se vseh ravnanj (aktivnih, opustitvenih ali dopustitvenih), ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje spletnega portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletnega portala.
 • Dolžan upravljalca portala obvestiti o izpadu v delovanju portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, po elektronski pošti na info@zzrs.si.
 • Dolžan ugovarjati računu s pisno reklamacijo v roku 8 dni od prejema.
 • Odgovoren za vse posledice, ki bi izhajale iz kršitve predpisov ali teh splošnih pogojev.
 • Dolžan vstopiti v morebiten pravdni postopek proti upravljalcu zaradi kršitev predpisov ali pravic tretjih oseb kot intervenient na strani upravljalca ali vstopiti v pravdo na strani tožene stranke, če so zato izpolnjeni pogoji in če je podlaga za zahtevek uporabnikovo ravnanje (aktivno, dopustitev sli opustitev), ki je bilo v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji ali je kršilo pravice tretjih oseb.
 • Dolžan upravljalcu povrniti vso škodo, vključno s stroški sodnih ali drugih postopkov, ki bi jo ta utrpel zaradi zahtevkov drugih uporabnikov ali tretjih oseb in za katere bi se izkazalo, da temeljijo na ravnanju (aktivnem, dopustitvi ali opustitvi) uporabnika v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji.14. PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV


14.1. Vsak uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh splošnih pogojev, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine (točka 3.), varstva osebnih podatkov (točka 5.), pogojev uporabe spletnega portala (točka 6.), obveznosti uporabnikov portala (točka 13.), kadar gre za zlorabo njegovih osebnih podatkov, je dolžan to sporočiti upravljalcu portala na elektronski naslov info@zzrs.si.

14.2. Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Upravljalec portala se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov skladno s točko 5.11. ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.

14.3. Kadar upravljalec portala sam ali na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prišlo ali je utegnilo priti do kršitve prisilnih predpisov ali kateregakoli določila teh splošnih pogojev, lahko začasno onemogoči dostop uporabniku. V takšnem primeru bo uporabnika pozval, da v roku, ki ga določi upravljalec, odpravi napake oz. zagotovi spoštovanje teh splošnih pogojev.

14.4. V primeru, da ima katerokoli ravnanje uporabnika iz tega člena znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljalec portala takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom.


15. REŠEVANJE SPOROV


15.1. Vsak uporabnik se z vprašanji, pripombami in pritožbami, drugimi ugovori, zahtevki in izjavami, ki se nanašajo na delovanje portala, storitve iz točke 8. ali uporabo teh splošnih pogojev, lahko obrne na elektronski naslov info@zzrs.si. Na isti naslov je uporabnik dolžan pred sprožitvijo postopkov pred upravnimi ali sodnimi organi zaradi zaščite svojih interesov nasloviti tudi svoje pritožbe in zahtevke.

15.2. V primeru sporov med upravljalcem portala oz. ponudnikom ribolovnih dovolilnic in uporabnikom oz. potrošnikom jih bosta slednja skušala reševati po mirni poti, če to ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

15.3. Ponudnik ribolovnih dovolilnic ter potrošnik/potrošnica se lahko dogovorita, da se morebitni spori glede nakupa ribolovnih dovolilnic rešujejo izvensodno s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z določbami Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15). Ponudnik ribolovnih dovolilnic priznava kot izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: info@ecdr.si, spletni naslov: http://www.ecdr.si, telefon: 08 205 65 90. Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

Zavod za ribištvo Slovenije
Dejan Pehar, spec.
direktor
Uredi nogo